Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật (hoặc Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân) là tài liệu mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của Người dùng khi họ truy cập vào trang web Plugins.com.vn.

1. Phạm vi và Đối tượng Áp dụng

Chính sách này quy định cách mà Plugins.com.vn thu thập, xử lý, và lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng khi họ sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang web, ứng dụng, hoặc dịch vụ của Plugins.com.vn.

Để tránh hiểu nhầm, Chính sách bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng cho người dùng cá nhân. Plugins.com.vn khuyến khích người dùng đọc kỹ Chính sách này và kiểm tra thường xuyên trang tin tức để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào mà Plugins.com.vn có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

2. Giải thích Thuật ngữ

2.1. “Người dùng”

Cá nhân sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang web, ứng dụng, hoặc dịch vụ của Plugins.com.vn.

2.2. “Dữ liệu cá nhân”

Thông tin về một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể, bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.3. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

 • Họ, tên, tên khai sinh, tên gọi khác
 • Ngày tháng năm sinh, giới tính
 • Địa chỉ, quốc tịch
 • Hình ảnh cá nhân
 • Số điện thoại, số CMND, số hộ chiếu, và các thông tin khác

2.4. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Thông tin liên quan đến quyền riêng tư của cá nhân, bao gồm thông tin về sức khỏe, nguồn gốc dân tộc, đời sống tình dục, và các thông tin khác.

2.5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hoạt động nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm phòng ngừa, phát hiện, và xử lý các hành vi vi phạm.

2.6. Xử lý dữ liệu cá nhân

Các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, lưu trữ, phân tích, và chia sẻ thông tin.

2.7. Bên thứ ba

Tổ chức hoặc cá nhân không phải là Plugins.com.vn hoặc người dùng, nhưng có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách này.

Để rõ ràng hơn, các thuật ngữ chưa được giải thích ở đây sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

3.1. Mục Đích Cụ Thể:

 • (a) Cung cấp Sản Phẩm hoặc Dịch Vụ: Plugins.com.vn có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • (b) Nâng Cấp và Bảo Mật: Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật, và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng của Plugins.com.vn.
 • (c) Xác Minh Danh Tính: Xác minh danh tính và bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của Người dùng.
 • (d) Hỗ Trợ Người Dùng: Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và hỗ trợ của Người dùng.
 • (e) Thông Báo và Quảng Cáo: Thông báo cho Người dùng về các thay đổi chính sách và khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ.
 • (f) Phân Tích và Nâng Cao Chất Lượng: Đo lường và phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động tiếp thị.
 • (g) Phòng Chống Gian Lận: Ngăn chặn và phòng chống gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.
 • (h) Tuân Thủ Pháp Luật và Bảo Vệ Pháp Lý: Thực hiện các quy định pháp luật và bảo vệ các quyền pháp lý của Plugins.com.vn, Người dùng và các cá nhân khác.
 • (i) Tuân Thủ Chuẩn Ngành: Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và chính sách hiện hành.
 • (j) Mục Đích Vận Hành: Các mục đích khác liên quan đến hoạt động vận hành của Plugins.com.vn.


3.2. Sự Cho Phép:

Plugins.com.vn sẽ yêu cầu sự cho phép của Người dùng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của họ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã được nêu ở trên. Điều này có thể xảy ra vào thời điểm thu thập dữ liệu hoặc trước khi bắt đầu quá trình xử lý liên quan, hoặc theo yêu cầu khác hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng

4.1. Cam Kết Bảo Mật:

Dữ liệu cá nhân của Người dùng được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của Plugins.com.vn và pháp luật. Xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.2. Không Chuyển Giao Cho Bên Thứ Ba:

Plugins.com.vn không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Người dùng, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

4.3. Tuân Thủ Nguyên Tắc Bảo Mật:

Plugins.com.vn tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.4. Sử Dụng Công Nghệ Bảo Mật:

Plugins.com.vn sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người dùng khỏi sự truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ không mong muốn. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo 100%. Vì vậy, chúng tôi cam kết bảo mật Dữ liệu cá nhân của Người dùng tối đa.

4.5. Phòng Ngừa Tổn Thất:

Người dùng nên bảo quản thiết bị điện tử cẩn thận và đảm bảo đăng xuất hoặc thoát khỏi tài khoản khi không sử dụng trên các trang web hoặc ứng dụng của Plugins.com.vn.